Zoeken
  • Praktijk voor yoga, massage en begeleiding bij pijn
Zoeken Menu

Privacybeleid

Yoga Lieke respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van de website. We vinden het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het gebruik van deze website en het gebruikmaken van het aanbod van Yoga Lieke verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van dit privacybeleid, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Yoga Lieke, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64134822. Onze website is yogalieke.nl.

Verwerken persoonsgegevens
Website
Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geef je ons je naam en e-mailadres en mogelijk andere gegevens die je invult. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met je gegevens en gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden, noch zullen we persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden.
Inschrijfformulier
Indien je deelneemt aan lessen van Yoga Lieke, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens, zoals leeftijd en mogelijke klachten of beperkingen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Nieuwsbrief
Yoga Lieke verstuurt alleen informatie via nieuwsbrieven aan personen die hier eenduidig en vrijwillig toestemming voor hebben gegeven middels een zogenoemde ‘opt-in’ button. De nieuwsbrief, waarvoor naam en e-mailadres worden gevraagd, wordt gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen binnen Yoga Lieke. De nieuwsbrief verschijnt max. 6 keer per jaar. Je naam en e-mailadres blijven bewaard zolang je op de nieuwsbrief staat ingeschreven. Het is altijd mogelijk je af te melden voor de nieuwsbrief via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief.
Indien je ons op andere wijze uw persoonlijke gegevens geeft, per email, telefoon, individuele sessie of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hierboven bepaald.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens via het contactformulier en nieuwsbriefformulier op de website maken wij gebruik van een beveiligde omgeving en website.
Gegevens die in ons fysieke en/of digitale dossier zijn opgeslagen zijn altijd beveiligd en niet toegankelijk voor derden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Rechten betrokkene
Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

Website links
Op de website van Yoga Lieke staan diverse links naar websites van andere organisaties. Yoga Lieke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende websites.

Yoga Lieke behoudt zich het recht voor om verandering aan te brengen in dit privacybeleid. Zijn er vragen of opmerkingen na het lezen van het privacybeleid? Laat het ons weten.